Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK
”SZLAKIEM POMNIKÓW PRZYRODY POWIATU CHEŁMSKIEGO”
Kontakt Home  
 


REGULAMIN


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regionalna Odznaka Krajoznawcza PTTK „ Szlakiem Pomników Przyrody Powiatu  Chełmskiego”, została ustanowiona z  okazji obchodów (w strukturach PTTK), roku 2008, rokiem ochrony przyrody.
 2. Celem Odznaki jest popularyzacja pomników przyrody na terenie powiatu chełmskiego.
 3. Ustanawia się trzy stopnie Odznaki, które można uzyskać jedynie w podanej  kolejności: brązowa, srebrna i złota.


stopień brązowy - otok niebieski,
 


stopień srebrny – otok zielony,
 


stopień złoty – otok czerwony.


II. WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

 1. Odznakę zdobywać może każdy kto ukończył 10 lat, po spełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem , również nie będąc członkiem PTTK.
 2. Czas zdobywania poszczególnych stopni  Odznaki nie jest ograniczony.
 3. Wyższe stopnie Odznaki można zdobywać po spełnieniu wymagań na niższy stopień Odznaki.
 4. Punkty zdobyte ponad normę, ustaloną dla danego stopnia Odznaki, będą zaliczane na poczet Odznaki wyższego stopnia.


III.
WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

 1. Odznakę zdobywa się odwiedzając wymienione w załączniku miejscowości z pomnikami przyrody, na terenie powiatu chełmskiego, uczestnicząc w indywidualnych i rodzinnych wędrówkach oraz imprezach turystyczno - krajoznawczych.

 2. Punkty na Odznakę można zdobywać podczas wycieczek pieszych, kolarskich, itp.

 3. Podstawą przyznania Odznaki jest zwiedzenie ustalonej dla danego stopnia Odznaki ilości miejscowości z pomnikami przyrody, wymienionych w załączniku do niniejszego Regulaminu.Na brązowy stopień odznaki należy zwiedzić minimum 10 miejscowości.

 4.  Zasady punktacji:
  na brązowy stopień Odznaki należy zwiedzić 10 pomników przyrody z wykazu w tym obowiązkowo 2 pomniki przyrody na terenie Chełma,
  na srebrny stopień Odznaki należy zwiedzić 15 pomników przyrody w tym 2 następnych pomników przyrody na terenie Chełma,
  na złoty stopień Odznaki należy zwiedzić następnych 20 pomników przyrody w tym obowiązkowo Dąb „Bolko” w Hniszowie.

 5. Obiekty zaliczone na jeden stopień Odznaki nie będą zaliczane na wyższe stopnie Oznaki.

 6. Punkty uzyskane podczas zdobywania Odznaki mogą być zaliczane na inne odznaki krajoznawcze i odznaki turystyki kwalifikowanej.
   

IV. ZASADY POTWIERDZEŃ TERENOWYCH

 1. Podstawą do ubiegania się o przyznanie Odznaki jest Kronika Odznaki, wykonana samodzielnie przez zdobywającego Odznakę w dowolnej formie, pamiętając o tym aby na początkowych stronach Kroniki Odznaki były dane osobowe zdobywającego Odznakę,  tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL.

 2. W Kronice Odznaki powinny znaleźć się potwierdzenia terenowe lub członków kadry programowej PTTK ( instruktorzy, przewodnicy, przodownicy według posiadanych uprawnień – tylko jeżeli byli obecni na danej imprezie). Honorowane będą odciski pieczęci miejscowości gdzie znajdują się pomniki przyrody lub miejscowości sąsiednich.

 3. Potwierdzenia, o których mowa w pkt.2 mogą być zastąpione samodzielnie wykonaną fotografią turysty na tle pomnika przyrody (zwiedzanego obiektu).

 4. Z zapisów  w Kronice Odznaki musi wynikać, że ubiegający się o Odznakę osobiście zwiedzał i poznał pomnik przyrody.
   

V. WERYFIKACJA I PRZYZNANIE ODZNAKI

 1. W celu weryfikacji i przyznania Odznaki, Kronikę Odznaki należy przesłać na adres:
  Oddział Wojskowy PTTK, ul. Lubelska 139D/15, 22-109 CHEŁM-6
  bez załączania koperty zwrotnej. Zweryfikowana Kronika Odznaki wraz z odznaką zostanie przesłana przesyłką za pobraniem.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdobywanie Odznaki odbywa się na własny koszt i ryzyko.

 2. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Zespołu Weryfikacyjnego Odznak Krajoznawczych PTTK, przy Oddziale Wojskowym w Chełmie.

 3. Regulamin Odznaki  został uchwalony przez Zarząd Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie Uchwałą nr 2/2008 z dnia 28.02.2008 r. i wchodzi w życie z dn. 01.03.08 r.

Z a ł ą c z n i k - WYKAZ POMNIKÓW PRZYRODY POWIATU CHEŁMSKIEGO